CATERPILLAR C9 GENERATOR

CATERPILLAR C9 GENERATOR
20891 TIMER

Beskrivelse

CATERPILLAR C9 GENERATOR
SERIENR. C9Y05000
POWER 217
BHP 162
230V
462 AMP

20891 TIMER

V.S